1956 3627 021 - 4026 838 0930

تربیت شنوایی

تاریخ :‌ 27 بهمن 1399, 09:18 بازدید : 689 دسته بندی : خدمات
0
تربیت شنوایی برای کودکان

تربیت شنوایی برای کودکان دارای سمعک و کاشت حلزون

تاریخچه تربيت شنوایی
از قرن اول ميلادی پزشکان رومی از تربيت شنوایی استفاده می کردند. در قرن ششم دریافتند که با فریاد زدن در گوش افراد کم شنوا رفتار انھا نسبت به وجود صدا تغيير می کند.
درقرن ھجدھم اولين تلاشھای سيستماتيک علمی تربيت شنوایی درفرانسه اغاز شد.itard دریافت تکرار منظم صداھای بلند سبب افزایش درک گفتار انھا می شود.او از وسایلی مثل طبل و سوت و ادوات موسيقی استفاده می کرد.در ھمان زمانcarlo از نظریه شيپور گوشی دفاع کرد.گلدشتاین با تاسيس موسسه اموزش ناشنوایان در امریکا اموزش گفتار در سطح ملی راتوسعه داد.او باور داشت که کودکان کم شنوا می توانند یاد بگيرند که گوش کنند و حرف بزنند.
درقرن نوزدھم با ساخته شدن اولين تقویت کننده ھای شنوایی بازده برنامه ھای تربيت شنوایی چند برابر شد.كه از پوست به عنوان گيرنده استفاده می کرد وبا تمرینات - در سال 1920استفاده از وسایل کمک شنوایی ارتعاشی لمسی مداوم تمایز گذاری اصوات گفتاری امکان پذیرشد.
بعدازجنگ جھانی دوم تربيت شنوایی جزو اصلی برنامه توانبخشی شنوایی افرادکم شنوا و ناشنوا شد. 
درقرن بيستم اولين دستگاه ھای تقویت کننده گروھی با سيم ،شنوایی ھمزمان استفاده می شد و بجای تکيه بر شيوه ھای اناليتيک بر رشد طبيعی زبان وگفتار تاکيد می شد. در دھه ھای 60 و70 سمعک ھای transposer پيشرفت قابل توجھی در درک گفتار ایجاد کرد.
در دھه 70 ساخت تقویت کننده ھای Fm و سیستم loop مورد توجه قرار گرفت که دستيابی به گفتار بدون اعوجاج را امکان پذیر کرد.
در نيمه دوم قرن بيستم با انجام كاشت حلزون تحول بزرگي در اموزش ناشنوايان رخ داد.

تعريف تربيت شنوایی
مجموعه آموزشھايي كه فرد دچار آسيب شنوايي را قادر به استفاده از حداكثر باقيمانده شنوايي ميكند.
تربيت شنوايي چيزي جز اموزش خوب شنيدن و خوب درك کردن نیست ، ولي تنوع افراد تحت پوشش سبب ارايه تعاريف مختلف مي شود.
تربيت شنوايي  سبب حساس تر شنيدن میشود.اين توانايي در افراد شنوا بدون مداخله ديگران به دست می آید.
ايجاد شرايط ارتباطي خاص تا كودك به درك شنيداري گفتار دست یابد.
ضرورت انجام تربيت شنوايي
پيشگيري از اثرات گفتاري ، زباني ، عاطفي ،رواني ، اجتماعي با توجه به اينكه مسيراصلي شنيدن ودرك گفتار دستگاه شنوايي است.

عوامل موثربر عوارض:
زمان شروع كم شنوايي
زمان شروع استفاده ازسمعك
ميزان كم شنوايي
نوع اموزش
وضعيت سمتي به ويژه وضعيت بينايي
عوامل عاطفي وھوش
نوع برخورد خانواده و ميزان پذيرش اطرافيان

اھداف تربيت شنوايي
اصلي ترين ھدف ، بدست اوردن بيشترين مقدار ارتباط كمي با تقويت و تحريك سيستم شنوايي است.
براي اين منظور كسب مھارتھاي گفتاري و زباني، پيشرفت تحصيلي و حرفه اي وسازگاري و تطبيق روانشناختي بايد مورد توجه باشد.

بطور كلي دو ھدف عمده در تربيت شنوايي مد نظر است:
1 :فرد بتواند محدوده وسيعي از اصوات پيرامون خود را دريافت نمايد و به احساس ارامش و امنيت برسد.
2: اطلاعات گفتاري ، قواعد زباني و مھارتھاي گفتاري را ياد بگيرد.

فوايد تربيت شنوايي در كودكان :
چند عامل دراثر بخشي توانبخشي كودكان نقش دارد:
متناسب بودن محتواي برنامه
ويژگي های فردی كودک
شكل و نوع اديو گرام
باقيمانده شنوايي
وضعيت خانواده 
سن
ميزان دريافت اطلاعات از تقويت كننده
ويژگي ھاي فردي
سن بروز كم شنوايي

چه کودکانی کاندید بهره مندی از تربیت شنوایی هستند؟
كودكان با كم شنوايي قبل و بعد از زبان اموزي با ھر ميزان كم شنوايي كانديد تربيت شنوايي ھستند.
بزرگسالان از جمله افرادي كه اخيرا دچار مشكل شده اند.

مشكلات سيستم پردازش مركزي، اختلال يادگيري ،عقب ماندگي ذھني ، و... تربيت شنوايي خاص دارند.

عوامل موثر در تعیین هدف
Erber ھدف از تربيت شنوايي را استفاده حداكثر از باقيمانده شنوايي در برقراري ارتباط زباني ذكر مي كند.
Carlo اھداف تربيت شنوايي را كمك به رشد مھارت زباني ،اماده كردن كودك براي كسب مھارت گفتاري و تشويق براي سازگاري بيشتر با محيط ذكر مي كند.

اھداف ويژه
افزايش سرعت زبان اموزي
اعتمادبه نفس
استفاده صحيح دستور زبان
تشخيص اجزا زنجيري و زبر زنجيري گفتار
بالا بردن ذخيره لغات
افزايش ظرفيت توليدگفتار
بكار گيري شنوايي و بينايي به صورت ھم زمان
استفاده صحيح از كلمات در نوشتن

سن شروع توانبخشي ھر چه پايينتر باشد نتايج بھتري دارد.
نوزاد طي يك ماه اول ابعاد صوتي شدت و فركانس را تشخيص مي دھد ودر 2 ماھگي ريتم را درك مي كند.پس اجراي برنامه در سن پايين ضروري به نظر مي رسد.

اصول طراحی تربیت شنوایی
Auditory skill
Stimulus unit
Activity kind
Difficulty level

Auditory skill شامل :
آگاهی
تمایز
شناخت
درک

آگاھي از وجود صدا :
 پايين ترين مھارت شنيداري است، كه فرد وجود يا فقدان صدا را تشخيص مي دھد.
صدا وقتي كشف مي شود كه از نظر فركانس درمحدوده شنوايي باشد و ازنظر شدت ھم انرژي لازم براي تحريك سيستم شنوايي را داشته باشد.
تمايز:
فرد شباھت يا تفاوت دو محرك ارايه شده را تشخيص مي دھد در واقع با تمايز فرد بين اصوات مختلف تفاوت مي گذارد.

شناسایی:
عبارت است از تشخيص اصوات ازيكديگر كه فرد ھريك را كاملا تشخيص دھد.طي اين مرحله فرد كم كم توانايي درك گفتار را كسب مي كند و محركات شنيداري را نامگذاري مي كند.

درك:
بالاترين سطح مھارت شنيداري است كه فرد معناي پيام گفتاري را درك مي كند.در اين مرحله فرايند ھاي مغزي مربوط به حس شنوايي توسعه پيدا مي كند و توانايي ھاي بالقوه به بالفعل تبديل ميشود.

نکته
در كم شنوايي مادر زادي ودوطرفه عميق اموزش مھارتھا به ترتيب انجام مي شود .
در كودكان داراي باقيمانده شنوايي يا بزرگسالاني كه قبلا شنوايي داشته اند مراحل لزوما متوالي انجام نمي شود.

براي تعيين سطح مھارتھاي شنيداري از ازمونھاي ويژه اي به نام ازمونھاي تفكيك كننده مثل مدرس Gasp و نيوشا استفاده مي شود.

Stimulus unit شامل:
محرک آوایی
محرک جمله

در فعاليتھاي اموزشي تحليلي به اجزاي زنجيرھاي گفتار مثل واج يا ھجا توجه مي شود و به كاربرد نشانه ھاي صوتي مثل واكدار يا بي واكي تاكيد بيشتري مي شود (مثل : سیر _ زير) در اين تمرينات فرض بر اين است كه باكسب مھارت ھاي باز شناسي اجزا گفتار و بكار بردن انھا گفتار پيوسته بھتر تشخيص داده مي شود.در اين فعاليتھا فھم گفتار جز به جز انجام نمي شود.
در فعاليتھاي تركيبي كودك ياد مي گيرد كه معناي گفتار را بدون باز شناسي ھجا ھا بفھمد.در تربيت شنوايي، تفكيكي بين اين فعاليتھا وجود ندارد.مي توان اول از تحليلي و بعد تركيبي استفاده نمود.

نمونه تمرينات اموزش واكه ھا
1)تمايز واكه ھايي كه فورمنت اول انھا باھم متفاوت است (فرم 
دھان با ھم متفاوت است): اي و او
2) تمايز واكه ھايي كه فورمنت دوم انھا متفاوت است: اي از او
3) تمايز سايشي ھاي بي واك از انفجاريھاي واكدار: ف از د گ 
س از ب گ 
4) تمايزسايشي ھاي بي واك ازانفجاريھاي بي واك: ف از ت و ك

نمونه تمرينات اموزش ھمخوانھا 
1) تمايز ھمخوانھا كه از نظر شيوه توليد متفاوتند: شال – وال
2) شناسايي ھمخوانهای واكدار و بي واك: تور – كور 
3) شناسايي ھمخوانھاي با جايگاه توليد يكسان ميش - پيش

نمونه تمرين محتواي اموزشي تركيبي
1) تمايزجملات چند واژه اي از تك واژه اي 
2) تمايز واژه ھاي دو ھجايي ازتك ھجايي مثل خرگوش از گوش
3) تمايزجملات با طول يكسان 
4) شناسايي واژه ھاي اسان 
5) شناسايي جملات متناسب با تصوير

Activity kind شامل:
رسمی
غیر رسمی
در فعاليت ھاي اموزشي رسمي كه گروھي يا انفرادي انجام مي شود اموزش ھا سازمان يافته و در ساعات خاصي انجام مي شود.
فعاليتھاي غير رسمي در قالب بخشي از فعاليت روزمره انجام مي شود.

اصولي كه در اموزش رسمي بايد رعايت شود:
محركات در طول زمان دشوار شود.
مواد اموزشي در فواصل كوتاه ارايه شود.
محركات غير گفتاري براي كودكان قبل از زبان اموزي استفاده شود.
اموزش رسمي -10 15 دقيقه در روز باشد و در زمان ثابت باشد. 
فعاليت اموزشي جذاب و جالب باشد. 

برنامه تربيت شنوايي مطلوب از ھر دو نوع فعاليت رسمي و غير رسمي استفاده مي كند.بجز در خردسالان كه عمدتا در قالب اموزشھاي غير رسمي انجام مي شود.

Difficulty level شامل:
نوع مجموعه پاسخ(باز_ بسته)
ساختار محرک(واژه _ عبارت _ جمله)
میزان شباهت
Contextual support
ساختار تمرین(سازمان یافته_ خود انگیخته)
شرایط گوش دادن (signal to noise raio)

نوع مجموعه:
در مجموعه بسته تكاليف در قالب چند گزينه مشخص ارايه مي گردد. در مجموعه باز پاسخ ھا از كمترين محدوديت برخوردارند.ھرچه از مجموعه بسته به طرف باز حركت كنيم سطح فعاليت دشوارتر ميشود.
در ساختار محرك شناسايي واژه ھا اسانتر از جملات است.

ميزان تشابه محركات :
در شروع تمرينات معمولا از محركاتي استفاده مي شود كه اختلاف زيادي با ھم دارند در مراحل بعدي تمرينات تمايزي دشوارتر مثل پر از در (واكدار و بيواك) یا بیل و بال (تقابل واکه ای) یا تقابل تكيه اي استفاده مي شود.با پيشرفت كودك از محركات مشابه تر استفاده مي شود.

support Contextual:
فھم محركات گفتاري از يكسري عوامل محيطي متاثر مي شود مثل جمله تخته را پاك كن در كلاس اسانتر درك مي شود.

ساختار تمرين:
ھر چه از موقعيت مصنوعي به سمت تمرينات خود بخودي برويم تمرين دشوارتر ميشود،مثل تشخيص نام كودك وقتي از او مي خواھيم خوب گوش كند اسانتر از زماني است كه مشغول فعالیتی است. 

(نسبت سيگنال به نويز):
محيط اموزشي پر سرو صدا انجام تمرينات را دشوار تر میکند.

سختی تمرین نباید موجب یاس و نا امیدی کودک شود ، طبق یک قائده ی کلی وقتی کودک به ۸۰ درصد تمرین پاسخ داد سطح دشواری را باید افزایش داد و هر گاه کمتر از ۵۰ درصد پاسخ داد سطح دشواری باید کاهش یابد.

روش های تربیت شنوایی
Erber
Carhart
Unisensory
Verbotonal
Kretschmer
DASL
AVT

روشErber :
سطح توانايي با ازمون يا با توجه به عكس العمل كودك.تعيين ميشود و بر اساس نتایج یکی از سه روش اموزش -1 محاوره طبيعي -2 نيمه سازمان يافته -3 تمرين روي مھارت خاص انتخاب می شود.

این روش شامل 4مرحله است
1) کشفDetection
2) تمایز Discrimination
3) شناسایی 
4) درک Comprehention


در مرحله کشف صدا از دو سری اصوات گفتاری و غير گفتاری استفاده می شود.با توجه به بيشتر بودن باقيمانده شنوایی درفرکانسھای بم بھتر است ازسازھاي بم شروع شود.

كشف صداھاي غير گفتاري:
كشف صداي طبل (صداي بلند –متوسط –اھسته)ابتدا تركيب سه حس شنوايي لامسه- بينايي و شنوايي استفاده مي شود.سپس بينايي  نھايتا شنوايي
استفاده از ساعت شماته دار
روشن وخاموش كردن ضبط
كوبيدن روي ميز
استفاده از صداھاي خش(ظروف فلزي –شيپور)
استفاده از صدا سازھا
توليد ناگھاني صدا
كشف منبع توليد صدا
شمارش تعداد اصوات با استفاده از لگو- يا تھيه كاغذ با تعداد يك – 
دو يا سه دايره به شكل پرچم كه كودك پرچم متناسب با تعداد 
ضربات را نشان دھد.
شمارش با انگشت
كشف صداي در
اموزش بازيھاي ريتميك ساده
اموزش Duration (موزيك ، ساعت و...)
اموزش نام كودك اين مرحله ممكن است تا پايان اموزش ادامه داشته باشد.
در اموزش كشف و توجه فقط از اصوات بلند استفاده نمي شود.

نقش والدين در اموزش مراحل كشف و توجه

والدين با انجام يكسري تمرينات خارج از كلاس روند اموزش را تسريع ببخشند:
استفاده از صداي برخورد ظروف
زنگ در و تلفن
دست زدن 
افتادن اشيا
وسايل برقي
اتومبيل
مچاله كردن كاغذ و باز و بسته شدن زيپ
ريزش اب

توانايي ھاي كودك در پايان مرحله كشف و توجه:

نسبت به صداھاي خشن و بلند.نسبت به وجود يا عدم موزيك
تلويزيون و تلويزيون ، صداھاي محيطي معنا دار  و ... عكس العمل داشته باشد.
بتواند منبع صوت ناگھاني را كشف كند.
نام خود را بشناسد.
بين صدا و شي ارتباط برقرار كند.

مرحله تمايز
مرحله اي است كه فرد بين صداھايي كه مي شنود تفاوت قائل مي شود. در اين مرحله برنامه ھا حول محور افزايش تمايز متمركز است و از شرطي سازي استفاده مي شود.
طي فرايند شرطي سازي گاھي يك صدا دو يا چند بار پشت سر ھم استفاده مي شود تا كودك تشخيص دھد صداھا ھميشه متفاوت نيستند.
تمرينات با صداھاي گفتاري و كلمات مشابه و متفاوت نيز ادامه مي يابد.

تمرينات تمايز
ازروش شرطي سازي استفاده مي شود.
تمايز اصوات صدا ساز ھا(تلفن – ساعت _ شیپور _ طبل)
صداھايي كه تفاوت زيادي دارند.
صداي حيوانات- صداھاي روزمره- 
تمايز اصوات محيطي (وسايل مختلف) در اين قسمت مي توان از نوار كاست استفاده كرد.
با استفاده از تصوير چھره تمايز اصوات گفتاري بلند و اھسته(با دھان باز و بسته)
تمايز واجھاي ممتد و منقطع با حركت دادن عروسك
تمايز سرعت ارايه واج
تمايز واكه ھا ( ا-او اي)
تمايز تعداد سيبھا (به تعداد سيب ھا لگو بيندازد)
اگر كودك قادر به تمايز كلمات نبود از تمايز كلمه وجمله شروع 
مي كنيم
تمايز جملات از نظر طول مشابه
تمايز جملات كوتاه و بلند
تمايز كلمات تك سيلابي با صامت و مصوت متفاوت(مار_موش)
تك سيلابي با يك صامت يكسان(شاخ_باد)
تك سيلابي با مصوت يكسان(فیل_بيل)
تك سيلابي در يك صامت متفاوت
تمايز صداي زن ومرد
تمايز صداي اشنا و نا اشنا

تمرينات شناسايي
فرد بايد انچه شنيده با تكرار -اشاره –نوشتن مشخص كند.
در دو گروه استفاده مي شود:
-1) تازه مرحله كشف و تمايز 
گذرانده
- 2) در درك گفتار مشكل دارد

در شناسايي اصوات غير گفتاري صداي حيوانات- فعاليت ھاي 
روزمره و وسايل مختلف استفاده مي شود.
در شناسايي اصوات گفتاري از واج، كلمه وعبارت استفاده مي شود.
در اين مرحله مي توان از تمام ليست ھاي تمايز استفاده كرد.
در اين مرحله بايد اصوات را كنار ھم قرار داده و از مجموع انھا مفھوم كلي بدست اورد.
در اين مرحله از توانايي تكلم استفاده مي شود.

استفاده از عبارات توصيفي
عبارات اوليه بايد كوتاه و ساده باشند.
اموزش شعر و سرود كه موجب تقويت حافظه شنوايي نيز مي شود . شعر توام با بازي براي كودك جذاب تر است.

پرسيدن سوال
1)سوالاتي كه پاسخ انھا بله خير است
2) پاسخ در سوال باشد
3)مجبور به تھيه پاسخ باشد

گفتن داستان به منظور اشنا سازي با گفتار ممتدو متوالي

بھتر است داستانھا مصور و ساده باشند. بعد از خاتمه از كودك سوال شود.

گفتن جملات امري
اول يك كار و براي افزايش دشواري چند كار از كودك خواسته شود

استفاده از كلمات متضاد
(ابتدا مثال ھاي عيني)

نقاشي كردن
(سوال در مورد نقاشي)
 
دسته بندي كردن اسامي

استفاده از نويز حين اموزش براي افزايش توانايي درك شنيداري

رديابي
جمله اي بيان و از كودك خواسته مي شود ان را تكرار كند.
 
استفاده از تلفن

روش Carhart :
از بعد از جنگ جھانی دوم استفاده شد.وی برنامه كودك و بزرگسال را تفكيك كردو چھار مرحله کلی تعيين کرد
-1 :رشد وتوسعه اگاھي از صدا 
-2 تمايز محركات غيرگفتاري
-3 تمايز كلي محركات گفتاري(الگوھای گفتاری ساده
-4 (تمايزدقيق الگوھاي گفتاري.
دراین مرحله اصوات گفتاری که شباھت بيشتری دارند ارایه می شود.

روش Verbotanal :
توسط Guberino دریوگسوی برای آموزش زبان خارجی ابداع شد.از گفتار به عنوان محرک و پاسخ استفاده میشد.به ریتم و آهنگ ،دیرش زیر و بمی شدت و فرکانس توجه میشد تا الگوی طبیعی گفتار منجر به رشد گفتار واضح گردد با این روش آمیختن کودکان نا شنوا و شنوا در مدارس عادی افزایش یافت.

روش شنيداري زبانیkretshmer:
به استفاده از كانال شنوایی و گسترش قواعد زبان شناختی تاکید میشد. در این روش الگوی زبان گفتاری کم شنوایان باید شبیه گفتار طبیعی باشد.

فرضیات:
تربيت حس شنوايي بخش مھمی از یاد گيری زبان است.
تركيب زبان مشابه فرد طبيعي باید باشد.
صداي محيطي در صورت ارتباط با زبان به كار برده ميشود. 
درك زبان مرکزیت برنامه ھا باید باشد.

Unisensory :
ودنبرگ به استفاده ازباقيمانده شنوايي تاكيد دارد و  لب خوانی را به عنوان یک نظام مجزا قبول ندارد. ابتدا بيشتر تمرینات حول کشف صدا بود.ابتدا بدون تجویز سمعک واز فاصله كم با کودک صحبت می شد،بیشتر تمرینات حول کشف صدا بود ، به تدریج فاصله زیاد میشد تمریناتکشف صداهای گفتاری و محیطی بعد سمعک تجویز میشد و آموزش با ارائه ی مصوت ها و هجاها و بعد جملات کوتاه ادامه میافت. تمرینات این روش بر رشد مهارت زبانی در کم شنوایی شدید تا عمیق تکیه دارد.

Development Approach to Successful : DASL

Listening شامل سه بخش -1 اگاھي از صدا - 2 تمايز واجي 
- 3 درك شنيداري

روش AVT :
مجموعه روشھايي كه به فرد مي اموزد گوش كردن را ياد بگيرد واز گفتار براي برقراري ارتباط استفاده كند.ھدف استقلال ومشاركت فعال باجامعه عادي است.نكاتي كه به والدين بايد گفته شود:
با كودك بازي صوتي انجام دھند
صحبت درمورد وقايع روزمره
توجه توام با اشتياق به كودك
كتاب خواندن و قصه گويي و سوال از كودك در مورد تصاوير
گوش كردن به كاست
تماشاي تلويزيون
استفاده از دستورات صريح و روشن
تشويق بجا

کار هایی که والدین کودک  نبايد انجام دهند:
قطع نكردن حرف كودك
استفاده نكردن از جملات دشوار
صحبت نكردن در مورد وضعيت گفتار و زبان كودك در حضور ديگران

نكات مھم در كسب برنامه موفق تربيت شنوايي:
نحوه بر خورد با والدين در شروع اموزش
پرھيز از عجله
پايان ھر جلسه كاري را كه تبحر دارد از او بخواھيد
پرھيز از خشونت
حداكثر استفاده از ھمكاري والدين
ارام بودن محيط (توجه و ارتباط بھتر)
استفاده از جايزه وتشويق كودك
تزيين اتاق تربیت شنوایی

نكاتي كه شنوايي شناس بايد توجه داشته باشد:
PTA به تنھايي براي شروع توانبخشي كافي نيست
ارزيابي امپدانس حين توانبخشي 
استانه ھاي ازمون ھاي رفتاري بعنوانresponse minimum level(MRL)
آستانه با سمعك با NBN يا WN بدست آيد.
با استفاده از استانه ھاي با سمعك تا حدود زيادي مھارت ھاي 
شنوايي را مي توان تشخيص داد.
تاريخچه در تربيت شنوايي بايد شامل درجه و سن وقوع كم شنوايي ، ميزان توانايي درك گفتار ، سابقه اقدامات توانبخشي ،وجود 
مشكلات جسمي و رواني باشد.

جمع بندی
پس از تشخیص کم شنوایی در کودکان و تجویز سمعک مناسب تربیت شنوایی اولین گام موثر در جهت مداخلات درمانی است. که شامل کشف صدا، تمایز اصوات، حروف و کلمات، شناسایی اصوات و کلمات و در پایان درک مطلب می شود.
در تربیت شنوایی کودک یاد میگیرد چگونه به طور بهینه از باقیمانده شنوایی خود استفاده کنند.
هر چه سن کودک هنگام تربیت شنوایی کمتر باشد تربیت شنوایی کاراتر خواهد بود در صورتیکه سمعک کارایی لازم را برای کودک نداشته باشد جهت کاشت حلزون به مراکز و بیمارستانهای ذیصلاح ارجاع داده می شود و پس از انجام کاشت تربیت شنوایی به صورت فشرده تر و موثرتر صورت می گیرد.

تیم حرفه ای توانبخشی مرکز رسا شهرستان ورامین همه روزه آماده ی ارائه ی خدمات توانبخشی تربیت شنوایی به صورت حضوری در محیطی کاملا مناسب و تخصصی و هم چنین آنلاین و مجازی می باشد.
آدرس ما: شهرستان ورامين ، ميدان امام خميني ،‌پاساژ مهماندوست ، طبقه ي اول

شماره هاي تماس:
09308384026
021-36271956
021-36281378

مطالب مشابه


ارزیابی شنوایی بزرگسالان
ارزیابی شنوایی بزرگسالان

بسیاری از بزرگسالان در سنین بالا به علت پیرگوشی و یا افت شنوایی ناشی از در معرض سروصدای

99.08.11 خدمات
تجویز سمعک
تجویز انواع سمعک

سمعک یک پروتز کوچک پزشکی برای گوش است که برای بهبود شنوایی و درک گفتار افراد استفاده می

99.11.21 خدمات
غربالگری شنوایی نوزادان
غربالگری شنوایی نوزادان

اگرچه اکثر کودکان تازه متولد، دارای شنوایی هنجار هستند اما بر طبق آمار از هر 1000 نوزاد

99.11.21 خدمات

ارسال نظر

 

عکس خوانده نمی‌شود

© کلیه حقوق این وب سایت برای سمعک ورامین محفوظ است.
انصراف
پاسخگو هستیم
گفتگوی آنلاین

برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید

لطفا برای شروع گفتگو فقط پیام متنی ارسال کنید.